Návštevný poriadok

Sokoliarsky dvor  ASTUR   sa nachádza na území Hradu Červený Kameň. Na sokoliarskom dvore sa nachádza  kolekcia dravých vtákov, ktoré sú zákonom chránené a tiež iné živé zvieratá pohybujúce sa na sokoliarskom dvore a vzácne rastliny a dreviny tiež zákonom chránené, ktoré rastú na území Hradu Červený Kameň – sokoliarsky dvor  ASTUR. Hrad Červený Kameň ( UNESCO) je v správe Slovenského národného múzea.

Návštevníci sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania areálu odpadkami. Je zakázané zo zdravotných dôvodov zvierat - naše dravce(zákonom chránené) a ďalšie tu voľne žijúce zvieratá  kŕmiť a dotýkať sa ich ! Je zakázané vstupovať k dravcom a prekračovať zábradlia, poškodzovať, ničiť, trhať, olamovať rastliny a stromy, rušiť dravce a ostatné živočíchy voľne sa pohybujúce na sokoliarskom dvore, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich prístrešky a obydlia. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny a ich označenia ako aj označenia dravých vtákov alebo nástenky s fotografiami.

Do celého areálu Hradu Červený Kameň, tak ako aj do areálu sokoliarskeho dvora a mini zoo ASTUR  je povolený vstup so psom  na vôdzke . Počas letovej ukážky dravých vtákov psík musí opustiť areál letovej ukážky,  pretože pre niektoré dravce je prítomnosť psa stresujúca.

Vstup do areálu sokoliarskeho dvora ASTUR môže byť odopretý, alebo opustenie areálu môže byť nariadené osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť živočíchov /dravcov, voľne pohybujúcich sa zvierat na sokoliarskom dvore, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania.

V areáli sa nesmie robiť zbytočný hluk, naháňať a naťahovať naše voľne sa pohybujúce zvieratá.

V celom areáli sokoliarskeho dvora  je prísne zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu môže mať vážne následky na zdraví našich zvierat alebo bezpečnosti areálu.

Deti musia byť pod dohľadom svojich rodičov alebo zodpovedných dospelých sprevádzajúcich osôb. Prevádzkovateľ sokoliarskeho dvora  ASTUR nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním návštevného poriadku a tiež pokynov sokoliarov ASTUR.

                                   

Ďakujeme za porozumenie.  Sokoliarsky dvor ASTUR    www.astur.sk    astur@astur.sk